015 216 242 / 012 216 242

មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ

ខ្ញុំបាទ សុខ សៅរី ខ្ញុំបាទមិនមែនជាមន្រ្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ ខ្ញុំបាទត្រឹមជាបុគ្គលិកនៃសាលារៀនឯកជនមួយកន្លែង ហើយខ្ញុំជាអ្នកផលិតកម្មវិធីនេះឡើង សម្រាប់ជួយសម្រួលការងាររបស់សាលារៀនឯកជន ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទាំង១៤ខណ្ឌ និងវិស័យអប់រំផ្សេងៗផងដែរ ។ សម្រាប់បុគ្គលិក លោកនាយក នាយិកា នៃសាលាឯកជនទាំងអស់ មន្ត្រីរាជការនៃការិយាល័យ អយក ទាំង១៤ខណ្ឌ និងថ្នាក់រាជធានី បើមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំបាទ ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយផងដែរ ។ ទូរស័ព្ទ 015 216 242 / 012 216 242 តេលេក្រាម / ឈ្មោះតេលេក្រាម @seekkhmer

No available documents