015 216 242 / 012 216 242
 • សូមលោកគ្រូជួយដោះស្រាយលំហាត់នេះឲ្យខ្ញុំផងបានទេ
  • សូមប្អូនៗកុំលុបលំហាត់នេះ និងចម្លើយនេះឲ្យសោះ ព្រោះខាងកម្មវិធីលោកគ្រូ តែងតែចែករំលែកលំហាត់ណាដែលមានចម្លើយ ពីគ្រូៗ ដែលពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើអាត្រាកំណែដល់ប្អូនសូមប្អូនៗកុំលុបលំហាត់នេះ និងចម្លើយនេះឲ្យសោះ ព្រោះខាងកម្មវិធីលោកគ្រូ តែងតែចែករំលែកលំហាត់ណាដែលមានចម្លើយ ពីគ្រូៗ ដែលពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើអាត្រាកំណែដល់ប្អូន ។ ដូច្នេះសិស្សផ្សេងៗទៀត ក៏មានឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈលំហាត់របស់ប្អូនដែរ រួមទាំងចម្លើយពីខាងលោកគ្រូផងដែរ ។ សូមប្អូនៗចូលរួមចែករំលែកទាំងអស់គ្នា ទៅក្នុងតេលេក្រាម និងហ្វេប៊ុកផងដែរ ។  More ...
   Reported
  • អត្រាកំណែ
   Reported
  • អគុណណាស់លោកគ្រូខ្ញុំទទួលបានហើយ
   Reported
  • លោកគ្រូខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ចំណុចpឬសពីរនៃxលើពីរ
   Reported
  • Ah Vithត្រង់នឹងយើងសរសេរវាជាx ស្វ័យគុណ1/2រួចប្រើរូបមន្តអាំងតេក្រាល xស្វ័យគុណ n
   Reported
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
Unable to load tooltip content.