015 216 242 / 012 216 242

គណិតវិទ្យា

គ្រប់ឯកសារទាំងអស់ដែលមានក្នុងកម្មវិធីវិបសាយ www.seekkhmer.com ដែលមានដូចជា​ មេរៀនផេ្សងៗ លំហាត់ពិេសស លំហាត់សិស្សពូកែរ សិស្សស័យ្វសិក្សា ឬឯកសារប្រភេទណាក៏ដោយ ដែលបានដាក់បញ្ចូលដោយអ្នកគ្រប់គ្រង់វិបសាយ ឬដោយបុគ្គណាក៏ដោយ ដែលជាសម្លេង វីឌីអូ ឯកសារដែលព្រីនបាន ឬជាឯកសារណាមួយក៏ដោយ ។ ឯកសារទាំងអស់ គឺត្រូវបានបែកចែកដោយសេរី ដោយគ្មានការលក់ដូរនោះឡើយ ។

ដូច្នេះ មុនពេលអ្នកបញ្ចូលឯកសារ មេរៀនរបស់អ្នកទៅតាមមុខវិជ្ជាសិក្សា គឺឯកសារនោះអាចសិស្ស ឬបុគ្គលណាមួយ អាចមើលនឹងទាញយកទៅប្រើប្រាស់បន្តផងដែរ ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

សិស្សស័យ្វសិក្សាថ្នាក់៧ដល់៩

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

សិស្សស័យ្វសិក្សាថ្នាក់១០ដល់១២

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

ឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

ឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ថ្នាក់ទី៩

សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ដែលជួយផ្តល់ជាឯកសារ និងជួយលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា ។

No available documents